achtergrondplaatje
achtergrond voor tieners
12-15
16-30
Muziek en video
logo
Agenda | Begeleiders | Contact
16-30

The Missionary School

Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Nieuwsberichten   >   Jongeren   >   4 webinar-series Jong Katholiek

4 webinar-series Jong Katholiek

In 2020 orga­ni­seer­de JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, diverse online catechese­se­ries die allemaal snel waren volge­boekt. Daarom heeft JongKatho­liek besloten dit eerste kwar­taal van 2021 vier nieuwe webinars te lanceren.

Kom volg Mij

We staan li­tur­gisch aan het begin van het open­baar leven van Jezus. Wat doet Jezus: Hij roept de broers Jacobus en Johannes, en de broers Andreas en Petrus op om met Hem mee te gaan. “Kom, volg Mij”. Jezus is geen theoreticus. Hij is ook niet aller­eerst leraar zoals die er wel meer waren. En ook geen filo­soof die ons een nieuw ge­dach­te­goed kwam brengen. Nee, Hij vraagt om met Hem mee te gaan, zodat je Hem beter leert kennen. “Kom en zie”, is het motto.

Degenen die Hem echt leer­den kennen, wer­den ook zijn navol­gers. Die taak is nu weg­ge­legd voor Zijn Kerk, voor jou en mij: Jezus beter leren kennen en ver­vol­gens aan de slag gaan om het verschil te maken. Want dat kan!

Online

Ook in corona­tijd blijft JongKatho­liek daar werk van maken. Fysieke bij­een­komsten zijn vooralsnog niet aan de orde, maar digi­taal is wel veel moge­lijk. In dit nieuwe jaar lan­ceert JongKatho­liek elk kwar­taal een aantal nieuwe webinars over on­der­wer­pen die jonge katho­lie­ken bezig­hou­den.

De volgende vier webinars staan op stapel:

1. Geloof en Rede

Zeven opeen­volgende maan­dag­avon­den • 1 februari t/m 15 maart • 20.30 - 21.30 uur

Een van de redenen dat jon­ge­ren niet aanhaken of afhaken van het geloof is gelegen in de wijdverbreide mis­vat­ting dat geloof en weten­schap niet samen kunnen gaan. Dit hardnekkig misverstand is zelfs de voor­naam­ste blok­kade om tot geloof te komen. Maar er zijn zoveel gelo­vi­gen te noemen die grote denkers zijn, en zoveel baan­bre­kende weten­schappers die gelovig zijn. Deze reeks laat zien dat geloof en rede compatibel zijn. Meer info op JongKatho­liek.nl

2. (Over)leven als christen

Negen opeen­volgende vrij­dag­mid­da­gen • 19 februari t/m 16 april • 15.30 - 17.00 uur

In deze cursusreeks zullen we een aantal ker­nach­tige vragen van het (chris­te­lijke) leven uit­voerig behan­de­len. Waartoe leven we? Wat is een goed leven? Welke rol speelt Christus in ons leven? We laten ons daarbij (bege)lei­den door één van de grootste Kerk­va­ders en denkers aller tij­den: Sint Au­gus­ti­nus. Meer info op JongKatho­liek.nl

3. Liefde en seksua­li­teit

Vijf opeen­volgende woens­dag­avon­den • 24 februari t/m 24 maart • 19.45 - 21.00 uur

Tijdens de eerste twee avon­den van deze vor­ming gaat hij in op wat de Kerk leert over Gods bedoeling met het huwe­lijk. Kape­laan Luc Simons put daarvoor vooral uit de ‘Theo­lo­gie van het Lichaam’ die is uit­ge­werkt door de heilige Paus Johannes Paulus II. Deze paus beschrijft het huwe­lijk als een ‘ge­meen­schap van leven en liefde’. Meer info op JongKatho­liek.nl

4. Serieuze kennis­ma­king met het denken van Thomas van Aquino

Twaalf opeen­volgende don­der­dag­avon­den • 4 maart t/m 20 mei • 19.30 - 21.30 uur

Je verlangt ernaar dieper door te dringen in het katho­lie­ke geloof. Kan ons verstand daarbij behulp­zaam zijn? Thomas van Aquino is nog altijd een groot­heid op dit terrein. Deze heilige met het grote verstand laat overtuigend zien dat je voor een juist zicht op de wer­ke­lijk­heid zowel geloof als verstand nodig zijn. Thomas van Aquino één van de allergrootsten op dit gebied. Je bent er mis­schien nog niet aan toe om recht­streeks bij Thomas in de leer te gaan door zijn werken te lezen. Je bent dus op zoek naar iemand die jou kan en wil helpen om Thomas te leren kennen en toegang te krijgen tot zijn werk. Herken jij je, enigszins? Dan is deze reeks mis­schien iets voor jou. Meer info op JongKatho­liek.nl

Gerelateerde artikelen Jongeren | jongkatholiek | webinars
share on facebook share on twitter share via email