12-15
16-30
Muziek en video
logo
Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam   >   Begeleiders   >   Materialen   >   Geloofsvorming voor kinderen

Geloofsvorming voor kinderen

Geloofsvorming voor kinderen

Voor kinderen is er verschillende materiaal om de geloofsvorming te ondersteunen:

Doorlopende catechese­me­tho­de Het Licht op ons pad

Het Licht op ons pad is een methode voor doorlopende pa­ro­chie­ca­te­che­se voor 4 t/m 18 jarigen. Ze bestaat uit een drie­ja­rige cyclus (jaar 1, 2 en 3), ver­deeld over vijf leef­tijdscate­go­rieën (4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen, 13-15 jarigen en 16 jaar en ouder). Elke leef­tijdscate­go­rie heeft 16 bij­een­komsten per jaar met een tijdsduur van 90 minuten voor de pa­ro­chie en/of 45 minuten voor de school (zelf ge­mak­ke­lijk aan te passen).

Het Licht op ons pad (Adveniat)

Catechese van de Goede Herder

Deze catechese is bedoeld voor kin­de­ren vanaf 3 tot en met 12 jaar. Centraal staat, Jezus, de Goede Herder, met wie kin­de­ren al vroeg een relatie kunnen aan­gaan. Zo jong als ze zijn kunnen kin­de­ren al veel begrip hebben van wat gebeurt in de li­tur­gie en van de bete­ke­nis van Jezus’ aanwe­zig­heid in de wereld. In deze catechese krijgen ze (kort en beel­dend) thema’s aan­gereikt, waar­mee ze ver­vol­gens à la Montessori onderwijs zelf aan de slag gaan.

Catechese­goedeher­der.nl

Geloven thuis

De bedoeling van Geloven thuis is om ouders en andere opvoe­ders op een prak­tische manier te helpen aan ideeën en ma­te­ri­alen om thuis hun (katho­lie­ke) gelo­vi­ge in­spi­ra­tie door te geven.

Geloventhuis.nl

Samuel Advies voor geloofsgroei

Samuel Advies voor geloofsgroei heeft al ruim 30 jaar erva­ring op het gebied van kin­der-en jeugd­werk in de Kerk, dus ook op het gebied van kin­der­ca­te­che­se.

Elke week verschijnt er op hun web­si­te bij­voor­beeld uitleg bij het evan­ge­lie van de ko­men­de zon­dag en ma­te­ri­aal voor de kin­der­woord­dienst van de ko­men­de zon­dag. Tevens zijn via de webwinkel boeken, Bijbels, films en andere catechese ma­te­ri­alen voor kin­de­ren te be­stel­len.

Samueladvies.nl

Gerelateerde artikelen Vorming | Katholiek | Kinderen
share on facebook share on twitter share via email